Disclaimer

Artikel 1 – Gebruiksovereenkomst

1.1 Op deze website is een gebruiksovereenkomst van kracht tussen Beautyat30.nl en de bezoeker van de website. Bij de toegang tot en het gebruik van deze website, van documenten en van andere informatie die deze website bevat verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande bepalingen. Je wordt verondersteld jouw akkoord te hebben gegeven bij het eerste gebruik en vervolgens bij elk nieuw gebruik. Ga je niet akkoord met deze overeenkomst of met een bepaling hieruit, dan dien je deze website direct te verlaten.

Artikel 2 – Gebruiksvoorwaarden

2.1 Alle informatie, teksten, foto’s, tekeningen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s, producten en/of diensten (hierna te noemen: ‘de informatie’) die via deze website worden aangeboden of gebruikt, zijn eigendom van Beautyat30.nl, haar leveranciers of derden en zijn onder meer auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd.

2.2 Je mag de informatie of gedeelten daarvan – in het bijzonder, maar niet uitsluitend de documenten die op deze website zijn opgenomen – alleen gebruiken als informatiemiddel zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Beautyat30.nl de informatie te kopiëren, te wijzigingen, te distribueren, te verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

2.3 Elk onrechtmatig gebruik van (een deel van) de informatie en elk gebruik hiervan in strijd met deze bepalingen is uitdrukkelijk verboden en kan aanleiding geven tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

Artikel 3 – Linking en framing

3.1 Links naar deze website worden gewaardeerd en zijn toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt getoond dat deze zich op de website van Beautyat30.nl bevindt of dat deze via de link naar de website van Beautyat30.nl wordt gestuurd.

3.2 Het opnemen van informatie van deze website of van gedeelten daarvan in een andere website (framing) zonder schriftelijke toestemming van Beautyat30.nl is uitdrukkelijk verboden.

Artikel 4 – Privacy

4.1 Beautyat30.nl respecteert je privacy en verwerkt je persoonsgegevens (indien van toepassing) in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met onze privacyverklaring. Je stemt in met het op deze wijze verwerken van jouw persoonsgegevens.

4.2 Ter bescherming van je persoonsgegevens hanteert Beautyat30.nl passende beveiligingsmaatregelen.

Artikel 5 – Uitsluiting

5.1 Beautyat30.nl heeft te allen tijde het recht je tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de website, alsmede je de verdere toegang tot de website te weigeren.

5.2 Leef je een of meer bepalingen uit deze gebruiksovereenkomst niet na of maak je inbreuk op enig recht dat toekomend aan Beautyat30.nl, dan heeft Beautyat30.nl het recht om de daaruit voortvloeiende schade op je te verhalen, onverminderd haar overige rechten uit hoofde van deze gebruiksovereenkomst en de wet.

Artikel 6 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

6.1 Op deze gebruiksovereenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen die voortvloeien uit deze gebruiksovereenkomst en die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. In afwijking hiervan is Beautyat30.nl bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats of vestigingsplaats van de gebruiker te wenden, indien die woonplaats of vestigingsplaats buiten Nederland ligt.

Vragen?

Vragen met betrekking tot het gebruik van deze website kun je richten aan:

Beautyat30
E-mail: info@beautyat30.nl

© 2017 – Beautyat30.nl